Potrebujete informacije ali pomoč?

Pustite nam sporočilo in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.  Politika zasebnosti

  1. Namen

  Pravilnik o zasebnosti (v nadaljevanju: Pravilnik) je sprejet z namenom seznanitve uporabnikov storitev podjetja Rokmar d.o.o. in drugih oseb s pravnimi podlagami, z vrstami in nameni uporabe osebnih podatkov ter pravicami posameznikov na področju varstva osebnih podatkov, ki jih podjetju  posreduje posameznik.

  Osebni podatki, ko so podjetju posredovani, so uporabljeni in obravnavani le za namen, zaradi katerega so bili zbrani. Podjetje zagotavlja, da izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe na tak način, da obdelava osebnih podatkov izpolnjuje vse zahteve po predpisih o varstvu osebnih podatkov in zagotavlja tudi varstvo pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki ter da pri obdelavi osebnih podatkov ravna v skladu z veljavno zakonodajo.

  Spletna stran https://rokmar.si je informacijski sistem, namenjen predstavitvi izdelkov uporabniku. Spletno stran https://rokmar.si upravlja podjetje ROKMAR, izdelava strojev in preparatov za sladoled in slaščice d.o.o., Kromberk, Ulica Vinka Vodopivca 14, 5000 Nova Gorica, Matična številka: 1917196000, Davčna številka: SI 42730147.

  V Pravilniku o zasebnosti so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov”) in zakonodajo Republike Slovenije (predvsem Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 in Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu – ZEPT) zajete zlasti naslednje informacije:

  • kontaktne informacije podjetja,
  • nameni, pravne podlage in opredelitve vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,
  • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
  • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,

  Zaradi zagotavljanja varnosti osebnih podatkov je upravljavec sprejel ustrezne organizacijske ukrepe, postopke dela in napredne tehnološke rešitve ter zunanje strokovnjake z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane osebne podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem ali pred nepooblaščenim dostopom do podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

  2. Upravljavec osebnih podatkov

  Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom, je ROKMAR, izdelava strojev in preparatov za sladoled in slaščice d.o.o., Kromberk, Ulica Vinka Vodopivca 14, 5000 Nova Gorica, Matična številka: 1917196000.

  3. Vrste osebnih podatkov

  O obiskovalcih spletne strani podjetje zbira podatke le z uporabo piškotkov. O uporabnikih storitev ali naročnikih storitev upravljavec zbira tudi druge osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev oz. za izdajo ponudbe glede na povpraševanje posameznika:

  • osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov za dostavo);
  • kontaktni podatki in podatki o morebitni komunikaciji (e-poštni naslov, datum, ura in vsebina e-poštne komunikacije);
  • podatki o zgodovini nakupov in izdanih računih (datum nakupa, kupljeni izdelki, cena kupljenih izdelkov, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa);
  • morebitne druge podatke, ki jih ponudnik zbira in obdeluje na podlagi dopustnih pravnih temeljev.

  4. Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo

  Pravilnik je namenjen vsem posameznikom, ki naročijo ali uporabljajo izdelke podjetja Rokmar d.o.o., kot tudi tistim, ki obiščejo našo spletno stran.

  5. Zakaj obdelujemo osebne podatke in na katerih pravnih podlagah

  V podjetju Rokmar d.o.o. se zavezujemo, da bomo vaše osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov. Podjetje ne prenaša oz. ne posreduje zbranih osebnih podatkov v države zunaj EU.

  a) Obdelava osebnih podatkov za potrebe izpolnjevanja pogodb in korakov, potrebnih za sklenitev pogodb:

  Podjetje Rokmar d.o.o. obdeluje vaše zbrane osebne podatke (ime, priimek, naslov), da lahko pripravi ponudbo, sklene pogodbo, zagotovi naročene storitve, obvešča o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, obračunava storitve ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom. Podjetje si prizadeva, da osebne podatke obdeluje v najmanjšem obsegu ter da obdeluje le podatke, ki so potrebni za uresničevanje pogodbenega razmerja in namenov, kot so opredeljeni v privolitvi in zakonitih interesih upravljavca.

  Zagotovitev osebnih podatkov je vaša zakonska ali pogodbena obveznost, kadar so ti osebni podatki nujni za sklenitev poslovnega razmerja ali izvrševanja posamezne storitve. Če nam zahtevanih podatkov ne posredujete ali če se ne strinjate z njihovo obdelavo, lahko odstopimo od takšnega poslovnega razmerja ali ga ne sklenemo.

  b) Obdelava osebnih podatkov za izpolnitev zakonske obveznosti:

  Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, lahko obdelujemo in uporabimo osebne podatke posameznika zaradi predpisanih vodenj evidenc in izpolnjevanja obveznosti glede poročanja o neželenih učinkih; za izpolnjevanje zahtev inšpekcijskih organov in drugih zahtev državnih ali drugih organov.

  c) Obdelava osebnih podatkov na podlagi vaše privolitve:

  Vaše določene osebne podatke (telefon, elektronski naslov) lahko obdelujemo le na podlagi vaše izrecne privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna in če se odločite, da je ne želite podati, oz. privolitev kasneje prekličete ali spremenite, to v nobenem primeru ne zmanjšuje vaših pravic, ki izhajajo iz poslovnega razmerja z našim podjetjem. Preklic ali spremembo privolitve je mogoče urediti preko elektronskega sporočila na naslov gdpr@rokmar.si ali s pisno zahtevo na naslov sedeža upravljavca.

  6. Kdo so uporabniki vaših osebnih podatkov v podjetju Rokmar d.o.o.

  Vaše osebne podatke, ki jih posredujete našemu podjetju, lahko obdelujejo uslužbenci podjetja, kot tudi uslužbenci pogodbenih partnerjev in pogodbenih obdelovalcev našega podjetja, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje in pogodb o obdelavi osebnih podatkov, v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ali pogodb o varovanju zaupnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju vaših osebnih podatkov.

  Vaše osebne podatke lahko obdelujejo tudi pogodbeni obdelovalci. V primeru, da bo podjetje osebne podatke posameznikov posredovalo izbranim pogodbenim obdelovalcem, bodo ti z upravljavcem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, s katero se bodo vnaprej zavezali k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov, upoštevanju enakih standardov varstva osebnih podatkov, kot jih ima upravljavec ter vseh standardov obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Obdelovalci bodo imeli dostop le do podatkov, ki so potrebni za dosego določenega namena in jih bodo smeli uporabljati le za te namene.

  Podjetje Rokmar d.o.o. na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom in institucijam, če takšno obveznost posredovanja oz. razkritja podjetju nalaga zakon.

  7. Kako dolgo lahko hranimo vaše osebne podatke

  Osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega smo jih zbirali ali nadalje obdelovali. Obdobje hrambe podatkov je odvisno od podlage, zaradi katere smo podatke obdelovali in namena obdelave. Podatke, ki smo jih pridobili na podlagi vaše privolitve in ste nato privolitev preklicali, hranimo do preklica.

  Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

  Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

  8. Vaše pravice in kako jih lahko uresničujete

  Podjetje Rokmar d.o.o. vam kot upravljavec vaših osebnih podatkov zagotavlja možnost uresničevanja naslednjih pravic:

  • pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki: do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z vami, lahko dostopate, se seznanite z njihovo obdelavo in preverite zakonitost obdelave;
  • pravico do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov: zahtevate lahko, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi vase netočne osebne podatke;
  • pravico do izbrisa osebnih podatkov: zahtevate lahko, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja;
  • pravica do prenosljivosti podatkov: zahtevate lahko, da prejmete svoje osebne podatke, ki ste jih posredovali upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje Rokmar d.o.o. pri tem oviralo, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali na pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
  • pravica do ugovora: kadar upravljavec podatke obdeluje na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja, lahko taki obdelavi kadar koli ugovarjate.

  Zahtevek v zvezi z uresničevanjem katerekoli od zgoraj navedenih pravic lahko pošljete:

  • na elektronski naslov gdpr@rokmar.si
  • po pošti na naslov Rokmar d.o.o., Ulica Vinka Vodopivca 14, 5000 Nova Gorica. Zahtevek posameznika bo upravljavec obravnaval brez nepotrebnega odlašanja in o njem odločilo v roku 30 dni od prejema zahtevka. V primeru kompleksnosti se lahko rok za odgovor podaljša za največ tri mesece, o čemer mora biti posamenik posebej obveščen.

  9. Končne določbe

  Za vprašanja, ki niso urejena s tem Pravilnikom, se uporablja veljavna zakonodaja.

  Podjetje Rokmar d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe tega Pravilnika. Vsaka sprememba Pravilnika bo objavljena na spletni strani družbe https://rokmar.si.

  10. Veljavnost Pravilnika o zasebnosti

  Pravilnik je objavljen na spletni strani družbe Rokmar d.o.o. in začne veljati 14.10.2020.

  Rokmar d.o.o.
  Direktorica: Bruna Jejčič

  Call Now Button